MAN UDHAN VARA

Man Udhaan Vara is a Marathi movie starring Kishore Kadam Uttara Bavkar, and Sagar Karande in prominent roles. It is a drama directed by Sanjay Memane.

Released on
Fri, 11th Oct, 2019

DIRECTOR -  Sanjay Memane

PRODUCER - Satish Kaushik 

STARCAST -  Monal Gajjar, Rutwij Vaidya, Kishor Kadam , Sagar Karande, Shavari Lohokare. 

Genre

Tags